Personvern og datasikkerhet

Personvernserklæring

Når

Vår personvernerklæring er:

· gjeldende fra: 18.06.2018

· publisert: 18.06.2018

Hva og hvor

Vår personvernerklæring gjelder:

· vårt nettsted: www.myrevolution.no

· vår e-post.

· vårt arbeidssted: Kverndalsgata 8 3717, Skien Norway


Hvorfor og hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Hvem er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger?

Ansvar

Vi bestemmer hvorfor og hvordan dine personopplysninger blir behandlet. Vi er er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.


Fra hvem og hvordan samler vi dine personopplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger fra følgende kilder:

· en offentlig tilgjengelig kilde: www.facebook.com, www.instagram.com,

· direkte fra deg: e-post, fullt navn, adresse, telefonnummer, fraktmetode, betalingsmetode, klikk, webside aktivitet, e-handels aktivitet, nyhetsbrev aktivitet, kundesupport henvendelser, aktivitet på sosiale medier relatert til MyRevolution.


Klarna

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.


Hvordan vi samler inn

Vi samler inn dine personopplysninger på følgende måter::

· elektronisk ved hjelp av et nettsted-skjema. https://myrevolution.no/

· elektroniske ved hjelp av sporingsteknologi: cookies


Frivillig og/eller obligatorisk å gi personopplysninger

Disse er personopplysningene du:

· har tillatelse til å gi oss, og av din egen fri vilje gir oss (frivillige personopplysninger): nyhetsbrev aktivitet, kundesupport henvendelser

· har tillatelse til å gi oss, og vi krever at du gir oss (obligatoriske personopplysninger): e-post, fullt navn, adresse, telefonnummer, fraktmetode, betalingsmetode, klikk, webside aktivitet, e-handels aktivitet, aktivitet på sosiale medier relatert til MyRevolution

Følge av ikke å gi personopplysninger som er frivillig å gi

Hvis du unnlater å gi oss dine personopplysninger og avgivelsen er frivillig, kan det ha visse følger for deg: Vi vil ikke ha mulighet til å skreddersy individuelle tilbud og tilrettelegge personlig veiledning for deg som kunde.

Følge av ikke å gi personopplysninger som er obligatorisk å gi

Hvis du unnlater å gi oss dine personopplysninger og avgivelsen er obligatorisk, kan det ha visse følger for deg: Du vil ikke kunne gjennomføre et kjøp uten denne informasjonen.

Rettslig grunnlag for å kreve personopplysninger

Avgivelse av de obligatoriske personopplysningene ovenfor er::

· et krav som er nødvendig for inngåelse av en kontrakt.

Hva er vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger?

"ikke-sensitive" og/eller "sensitive" personopplysninger

Vi behandler dine::

· "ikke sensiitive" personopplysninger.

· dine "sensitive" personopplysninger.

Rettslig grunn for å behandle "ikke-sensitive" personopplysninger

Vår rettslige grunn for behandling av dine "ikke-sensitive" personopplysninger er::

· ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler på dette rettslige grunnlaget er: e-post, fullt navn, adresse, telefonnummer, fraktmetode, betalingsmetode, klikk, webside aktivitet, e-handels aktivitet, nyhetsbrev aktivitet, kundesupport henvendelser, aktivitet på sosiale medier relatert til MyRevolution.

· en kontrakt som du er part til. Personopplysninger vi behandler på dette rettslige grunnlaget er: e-post, fullt navn, adresse, telefonnummer, fraktmetode, betalingsmetode, klikk, webside aktivitet, e-handels aktivitet, nyhetsbrev aktivitet, kundesupport henvendelser, aktivitet på sosiale medier relatert til MyRevolution.

I hvilke situasjoner behandler vi dine personopplysninger?

Hvem sine personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger::

· om kunder og/eller klienter.

Vår rolle

Vi er: mottaker av personopplysninger.

Sektor

Vi behandler dine personopplysninger i: privat sektor.

Situasjon

Vi behandler dine personopplysninger i en situasjon som gjelder:

· en aktivitet som er kommersiell, eller profesjonell.

· tilbud av varer, eller tjenester.

· en nettbasert virksomhet.

· dine personopplysninger som vi mottar fra deg som vår kunde, eller klient.

· din helse.


Utfører vi automatiserte beslutninger og automatisert profilering?

Automatisk profilering

Vi bruker dine personopplysninger til automatisk å analysere aspekter ved din personlighet.

Denne automatiserte profileringen:

· kan inkludere analyse av dine særtrekk.

· kan inkludere forutberegninger om din adferd.

· er utført av en datamaskin alene.

· er uten menneskelig påvirkning.

Hel-automatiserte avgjørelser

Vi bruker dine personopplysninger til å automatisere avgjørelser om deg.

De hel-automatiserte avgjørelsene:

· kan inkludere eller være basert på "helautomatisk profilering" av deg.

· foretas av en datamaskin alene.

· foretas uten menneskelig påvirkning.

· er basert på følgende resonnement:

Hel-automatisert avgjørelse basert på automatisk profilering

Våre "helautomatiske avgjørelser" om deg er basert på "automatisk profilering" om deg.

Automatisert resonnement

Vi baserer "hel-automatiserte avgjørelser" om deg på følgende resonnement::

· Segmentere og personliggjøre markedsføringen direkte til spesifiserte målgrupper.

Ingen innvirkning på rettigheter eller rettslig status

Våre "hel-automatiserte avgjørelser" påvirker ikke:

· dine rettigheter, eller

· din rettslige status.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for våre "hel-automatiserte avgjørelser" om deg er::

· formålene med

· våre legitime interesser, eller

· en tredjeparts legitime interesser.

“Ikke-sensitive” eller “sensitive” personopplysninger

Våre "hel-automatiserte avgjørelser" er basert på følgende::

· “sensitive” personopplysninger:

Ingen vesentlig innvirkning på situasjon, adferd eller valg

Våre "hel-automatiserte avgjørelser" påvirker ikke vesentlig:

· din situasjon,

· din adferd, eller

· dine valg.


Kommunikasjon om vern

Vi gjør det mulig for deg å uttrykke eventuelle bekymringer ifht. sikringstiltakene knyttet til de “hel-automatiske avgjørelsene” via vår::

· epost-adresse: support@myrevolution.no


Om våre behandlingsformål

Formål

Vi behandler dine personopplysninger til formål som er beskrevet i Seksjon 3.

Våre behandlingsformål er:

· relle,

· aktuelle, og

· legitime.

Nye formål

Vi forhindrer ikke at vi behandler dine personopplysninger for sekundære formål som er uforenlig med det primære formålet som lå til grunn for at dine personopplysninger opprinnelig ble innhentet.

Informasjon om nye formål

Vi underretter deg ikke før vi behandler dine personopplysninger for nye formål.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

· ### Vurdering av lagring Vi vurderer kontinuerlig nødvendigheten for vår fortsatte lagring av dine personopplysninger: Vi vurderer jevnlig behovet for lagring av personlig data. Henvendelser som f.eks kundesupport blir slettet 12 mnd etter start tidspunkt.

Lagring påkrevet i lov

Hvis ytterligere lagring av dine personopplysninger er nødvendig av grunner som fremgår av loven, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger.

Deler vi dine personopplysninger?


Utlevering til mottakere

Vi utleverer dine personopplysninger til følgende mottakere: Vi bruker følgende tredjepart systemer: Google Analytics til å måle, analysere og rapportere om hvordan du bruker vår webside. Google Adwords og Adsense til å måle og generere salg. Zendesk som vårt supportsystem til å behandle kundehenvendelser. Mailchimp til ordrebekreftelser og markedsføringskampanjer. ManyChat ved Facebook Messenger til markedsføringskampanjer og support, TradeTracker som partner nettverk, Facebook for markedsføringskampanjer

Rettslig grunnlag

Vårt rettslige grunnlag for utlevering av dine personopplysninger til mottakere er::

· ditt samtykke.

Informasjon om fremtidig utlevering

Hvis vi i fremtiden gjør kjent dine personopplysninger til mottakere, så vil vi informere deg om

· tidspunktet vi gjør personopplysningene kjent, og

· navnene på mottakerne.


Overfører vi dine personopplysninger ut av EU eller EØS?

Vi overfører dine personopplysninger til:

· land utenfor EU og EØS, eller

· en internasjonal organisasjon.

Personopplysningene blir overført til: USA

Retsslig grunnlag

Vårt rettslige grunnlag for overføringen av dine personopplysninger er::

· nødvendig for

· inngåelse av en kontrakt som er inngått i din interesse mellom oss og en annen person, eller

· gjennomføring av en kontrakt som er inngått i din interesse mellom oss og en annen person.Personopplysninger vi behandler på dette rettslige grunnlaget er: e-post, fullt navn, adresse, telefonnummer, fraktmetode, betalingsmetode, klikk, webside aktivitet, e-handels aktivitet, nyhetsbrev aktivitet, kundesupport henvendelser, aktivitet på sosiale medier relatert til MyRevolution.


Er dine personopplysninger sikre?

Sikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger:

· med hensiktsmessige tekniske tiltak,

· med hensiktsmessige organisatoriske tiltak,

· med et hensiktsmessige nivå av sikkerhet,

· mot ikke godkjent behandling,

· mot ulovlig behandling,

· mot tilfeldig eller ulovlig tap,

· mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, og

· mot tilfeldig eller ulovlig skade. For å ivareta våre kunders personvern, behandler og lagrer MyRevolution personlig data på private servere med høyt sikkerhetsnivå. For spørsmål rundt dette kontakt support@myrevolution.no

Tiltak for å oppdage, dokumentere og avgrense sikkerhetsbrudd

Vi har tiltak for å::

· oppdage sikkerhetsbrudd.

· dokumentere årsaken til sikkerhetsbrudd.

· isloere sikkerhetsbruddet.

· vende tilbake til normal behandling av personopplysninger.

Handlinger når sikkerhetsbrudd er oppdaget

Hvis vi har en rimelig grad av sikkerhet for brudd på sikkerheten ved behandlingen av dine personopplysninger, så vil vi::

· rapportere sikkerhetsbruddet til ledelsen.

· gi en person ansvar for å

· vurdere om sikkerhetsbruddet kan ha negative følger for deg,

· informere relevante personer i vår organisasjon,

· avgjøre om det er nødvendig å meddele tilsynsmyndighetene om sikkerhetsbruddet, og

· avgjøre om det er nødvendig å kommunisere informasjon om sikkerhetsbruddet til deg.

· undersøke sikkerhetsbruddet.

· søke å hindre at sikkerhetsbruddet leder til tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse av personopplysninger, tilfeldig eller ulovlig tap av kontroll på personopplysninger, tilfeldig eller ulovlig tap av tilgang til personopplysninger, tilfeldig eller ulovlig endring av personopplysninger, ikke godkjent visning av personopplysninger, eller ikke godkjent tilgang til personopplysninger.

· redusere den umiddelbare risikoen for skade.

· meddele deg om sikkerhetsbruddet

· hvis bruddet sannsynligvis medfører høy risiko for krenkelse av dine rettigheter og friheter,

· så raskt som mulig,

· via hensiktsmessige kontakt-kanaler, feks via epost, SMS, tydelige banner på vår nettside, tydelige annonser i medier etc.

Vi er ikke forpliktet til å underrette deg direkte hvis

· vi har gjort tiltak som gjør dine personopplysninger uforståelige for enhver person som ikke har godkjent tilgang til dine personopplysninger,

· vi straks etter sikkerhetsbruddet tok skritt for å sikre at den høye risikoen for krenkelse dine rettigheter og friheter ikke lenger er sannsynlig at vil skje.

· det innebærer for krevende tiltak. I et slikt tilfelle, vil vi informere deg via offentlige kanaler.

Er vi sertifisert og følger vi en code of conduct?

· ### Egen vurdering av sannhet i personvernerklæring Vi vurderer selv sannheten i våre

· bekreftelser i denne personvernerklæringen, og

· uttalelser i denne personvernerklæringen.

Ingen godkjent adferdsnorm vi følger

Vi følger ikke en godkjent adferdsnorm som viser at vi overholder loven.


Hva er dine rettigheter?

Løfte om å oppfylle rettigheter

Vi oppfyller dine rettigheter angående beskyttelse av dine personopplysninger.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan utøve denne retten når du måtte ønske.

Tilbaketrekning av ditt samtykke berører ikke lovligheten av behandlingen som vi baserte på samtykket som du ga før du tilbaketrakk ditt samtykke.

Rett til tilgang

Du har rett til tilgang til dine personopplysninger.

Hvis du ber om at vi bekrefter hvorvidt vi behandler dine personopplysninger eller ikke, har du en rettighet som forplikter oss til å bekrefte at vi

· behandler dine personopplysninger, eller

· ikke behandler dine personopplysninger.

Din rett til å innhente opplysninger fra oss om at vi behandler (eller ikke behandler) dine personopplysninger

· omfatter ikke data som er anonymiserte.

· omfatter personopplysninger som bare vedrører deg.

· omfatter anonymiserte personopplysninger som klart kan knyttes til deg.

Vi må gi deg tilgang til dine personopplysninger hvis

· du ber oss bekrefte hvorvidt vi behandler dine personopplysninger, og

· vi behandler dine personopplysninger, og

· du ber om tilgang til dine personopplysninger.

Vi må gi deg en kopi av dine personopplysninger hvis

· du ber oss bekrefte hvorvidt vi behandler dine personopplysninger, og

· vi behandler dine personopplysninger, og

· du ber om en kopi av dine personopplysninger.

Hvis du ber om ytterligere kopier av dine personopplysninger, kan vi belaste deg med et rimelig gebyr som vi baserer på våre administrative kostnader.

Du har rett til opplysninger om våre sikkerhetstiltak for overføring av dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS hvis

· du ber oss bekrefte hvorvidt vi behandler dine personopplysninger, og

· vi overfører dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS.

Rett til retting

Du har rett til retting av dine personopplysninger.

Din rett til retting av personopplysninger som ikke er korrekte

· omfatter ikke data som er anonymisert.

· omfatter personopplysninger som vedrører deg.

· omfatter ikke personopplysninger som ikke vedrører deg.

· omfatter pseudonymiserte opplysninger som klart kan knyttes til deg.

Vi må rette dine personopplysninger hvis

· vi behandler dine personopplysninger, og

· dine personopplysninger ikke er korrekte, og

· du ber om retting av dine personopplysninger.

Vi må supplere dine personopplysninger hvis

· vi behandler dine personopplysninger, og

· dine personopplysninger er ufullstendige, og

· du ber om å få supplert dine personopplysninger.

Du har rett til å gi oss en supplerende uttalelse.

Vi må meddele rettingen av dine personopplysninger til eventuelle mottakere av dine personopplysninger.

Vi meddeler ikke rettingen av dine personopplysninger til mottakere av dine personopplysninger hvis meddelelsen til mottakeren er

· umulig, eller

· innebærer uforholdsmessige anstrengelser.

Rett til sletting

Du har rett til sletting av dine personopplysninger.

Vi må slette dine personopplysninger uten unødig opphold hvis

· du ber om at dine personopplysninger blir slettet, og

· vi behandler dine personopplysninger, og

· dine personopplysninger ikke er nødvendig for formålene med vår behandling av dine personopplysninger.

Vi må slette dine personopplysninger uten unødig opphold hvis

· du ber om at dine personopplysninger blir slettet, og

· vi behandler dine personopplysninger, og

· du trekker tilbake ditt samtykke som vi baserer vår behandling av dine personopplysninger på, og

· det ikke finnes en annen lovlig grunn for vår behandling av dine personopplysninger.

Vi må slette dine personopplysninger uten unødig opphold hvis

· du ber om at dine personopplysninger blir slettet, og

· vi behandler dine personopplysninger, og

· vår behandling av dine personopplysninger er nødvendig for gjennomføringen av en oppgave som vi utfører i allmennhetens interesse, eller

· vår behandling av dine personopplysninger er nødvendig under utøvelse av myndighetsoppgaver som vi er tillagt, og

· vår behandling er nødvendig for formålet med de legitime interessene som vi fremmer, eller

· vår behandling er nødvendig for formålet med de legitime interessene som en tredjeperson fremmer, og

· du protesterer mot vår behandling av dine personopplysninger, og

· vår behandling av dine personopplysninger har et legitimt grunnlag som ikke overstyrer din protest.

Vi må slette dine personopplysninger uten unødig opphold hvis

· du ber om at dine personopplysninger blir slettet, og

· vi behandler dine personopplysninger, og

· du protesterer mot vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring overfor deg, og

· vår behandling av dine personopplysninger har et legitimt grunnlag som ikke overstyrer din protest.

Vi må slette dine personopplysninger uten unødig opphold hvis

· du ber om at dine personopplysninger blir slettet, og

· vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig.

Vi må slette dine personopplysninger uten unødig opphold hvis

· du ber om at dine personopplysninger blir slettet, og

· dine personopplysninger må bli slettet for å overholde en rettslig forpliktelse i EU eller EØS.

Vi må slette dine personopplysninger uten unødig opphold hvis

· du ber om at dine personopplysninger blir slettet, og

· dine personopplysninger er innhentet i tilknytning til tilbudet om informasjonssamfunnstjenester.

Vi må meddele slettingen av dine personopplysninger til de eventuelle mottakerne som vi gjør personopplysningene kjent for.

Vi meddeler ikke slettingen av dine personopplysninger til mottakere av dine personopplysninger hvis meddelelsen til mottakeren er

· umulig, eller

· innebærer uforholdsmessige anstrengelser.

Rett til begrensing

Du har rett til at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger.

Din rett til at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger

· omfatter ikke opplysninger som er anonymisert.

· omfatter kun personopplysninger som vedrører deg.

· omfatter pseudonymiserte opplysninger som klart kan knyttes til deg.

Vi må begrense behandlingen av dine personopplysninger i et tidsrom for å verifisere opplysningenes korrekthet hvis

· du ber om å oppnå begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, og

· du bestrider korrektheten av dine personopplysninger.

Vi må begrense behandlingen av dine personopplysninger hvis

· du ber om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, og

· behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig, og

· du motsetter deg sletting av dine personopplysninger.

Vi må begrense behandlingen av dine personopplysninger hvis

· du ber om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, og

· vi ikke trenger dine personopplysninger for formålet med vår behandling, og

· du ber om dine personopplysninger for å etablere et rettslig krav, eller

· du ber om dine personopplysninger for å gjøre gjeldende et rettslig krav, eller

· du ber om dine personopplysninger for å forsvare deg mot et rettslig krav.

Vi må begrense behandlingen av dine personopplysninger hvis

· du ber om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, og

· du protesterer mot vår behandling av dine personopplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave som vi utfører i allmennhetens interesse, eller

· du protesterer mot vår behandling av dine personopplysninger som er nødvendig under utøvelse av en myndighetsoppgave som er tillagt oss, og

· du protesterer mot vår behandling av dine personopplysninger som er nødvendig for legitime interesser som vi fremmer, og

· du ønsker å verifisere at vår behandling av dine personopplysninger har et legitimt grunnlag som ikke overstyrer din protest.

Vi må meddele begrensningen av behandlingen av dine personopplysninger til eventuelle mottakere av dine personopplysninger.

Vi meddeler ikke begrensningen av behandlingen av dine personopplysninger til mottakere av dine personopplysninger hvis meddelelsen til mottakeren er

· umulig, eller

· innebærer uforholdsmessige anstrengelser.

Hvis vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger, kan vi

· lagre dine personopplysninger,

· behandle dine personopplysninger på basis av ditt samtykke,

· behandle dine personopplysninger for å etablere et rettslig krav,

· behandle dine personopplysninger for å utøve et rettslig krav,

· behandle dine personopplysninger for å forsvare oss mot et rettslig krav,

· behandle dine personopplysninger for å beskytte en persons rettigheter,

· behandle dine personopplysninger av hensyn til offentlige interesser i EU eller EØS.

Hvis du oppnår en begrensning av vår behandling av dine personopplysninger, må vi informere deg før begrensningen fjernes.

Rett til å protestere mot direkte markedsføring

Hvis vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, herunder profilering i den utstrekning det er knyttet til slik direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger for slike formål.

Din rett til å motsette deg vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål

· er en rett du har til enhver tid.

· omfatter data som er anonymisert.

· omfatter personopplysninger som vedrører deg.

· omfatter ikke personopplysninger som ikke vedrører deg.

· omfatter pseudonymiserte opplysninger som klart kan knyttes til deg.

Hvis du motsetter deg vår behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, må vi opphøre med vår behandling for slike formål.

Hvis vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, herunder profilering i den utstrekning det er knyttet til slik direkte markedsføring,

· må vi uttrykkelig gjøre deg oppmerksom på denne rettigheten senest på tidspunktet for den første kommunikasjonen med deg, og

· må vipresentere det klart og atskilt fra all annen informasjon.

Rett til å motta og overføre personopplysninger

Du har rett til å

· motta dine personopplysninger som du har gitt til oss, og

· overføre dine personopplysninger (som du har gitt til oss) fra oss til en annen organisasjon uten hinder fra vår side.

Disse to rettighetene er rettigher du har dersom

· du ber om å motta dine personopplysninger, og

· vi behandler dine personopplysninger med automatiserte midler, og

· vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på ditt samtykke, eller

· vår behandling av dine personopplysninger er nødvendig for utførelse av en kontrakt som du er part i, eller

· vår behandling av dine personopplysninger er nødvendig for de skritt du ber om før inngåelse av en kontrakt, og

· dine personopplysninger er gitt oss av deg, og

· overføringen av dine personopplysninger ikke har en negativ virkning på andre personers rettigheter og friheter.

Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

Din rett til å motta dine personopplysninger

· omfatter ikke data som er anonymisert.

· omfatter personopplysninger som bare vedrører deg.

· omfatter pseudonymiserte opplysninger som klart kan knyttes til deg.

Din rett til å motta dine personopplysninger

· omfatter dine personopplysninger som du har gitt til oss.

· omfatter ikke dine personopplysninger som vi har mottatt fra andre kilder enn deg.

· omfatter alle personopplysninger om deg selv som du aktivt og bevisst har gitt til oss.

· omfatter dine personopplysninger som vi har observert fra dine gjøremål.

· omfatter ikke dine personopplysninger som vi har etablert (ved å bruke personopplysninger som du har gitt oss eller ved å bruke personopplysninger som vi observerer) så som resultatet av en vurdering av deg.

Din rett til å motta dine personopplysninger må ikke være til skade for andre personers rettigheter og friheter. Dette kan være tilfellet hvis en overføring av dine personopplysninger til en annen organisasjon også innebærer overføring av personopplysninger vedrørende andre, ikke samtykkende, personer.

Din rett til å få dine personopplysninger overført fra oss til en annen organisasjon er en rettighet du har hvis slik overføring er teknisk mulig.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

Kommunikasjon om rettigheter tilgjengelig

Vi inviterer deg til å kommunisere med oss om utøvelse av dine rettigheter vedrørende beskyttelse av dine personopplysninger.

Skriftlige henvendelser

Vi aksepterer kun skriftlige henvendelser da vi ikke kan behandle muntlige henvendelser straks uten først

· å forstå innholdet i henvendelsen, og

· identifisere deg.

Beskriv rett du ønsker å utøve

Din henvendelse bør inneholde en detaljert og nøyaktig beskrivelse av hvilken rettighet du ønsker å utøve.

Identifikasjons-dokument

Du må gi oss en kopi av dine identifikasjons-dokumenter for å bekrefte din identitet, feks

· et identitetskort eller

· et pass.

Dokumentet bør inneholde:

· et identifikasjonsnummer,

· utstedelsesland,

· gyldighetsperiode,

· ditt navn,

· din adresse, og

· din fødselsdato.

Annen informasjon i dokumentet, slik som foto eller personlige kjennetegn, kan fjernes.

Vi vil ikke akseptere andre midler for å bekrefte din identitet.

Hvis du ønsker å foreslå alternativer, vil vi vurdere dem fra sak til sak.

Vår bruk av informasjonen i dine identifikasjons-dokumenter

· vil være begrenset til å verifisere din identitet, og

· vil ikke bli lagret lenger enn for dette formålet.


Hvor sende henvendelser

Du kan sende din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger til::

· vår e-postadresse som er: support@myrevolution.no

Svar på henvendelser

Du mottar vårt svar på din anmodning som gjelder beskyttelse av dine personopplysninger på::

· din e-postadresse.

Person til å behandle henvendelser

Vi har en person som er ansvarlig for behandling av dine anmodninger vedrørende beskyttelse av dine personopplysninger.

Retningslinjer for å behandle henvendelser

Vi har retningslinjer som sikrer at din anmodning om beskyttelse av dine personopplysninger blir

· notert, og

· behandlet innen lovens frister.

Tid til å svare på henvendelser

Vi underretter deg om vår behandling av din anmodning (at vi utøver dine rettigheter (om beskyttelse av dine personopplysninger) innen::

· én måned fra mottakelse av din anmodning.

Har du rett til å klage?


Klag til en tilsynsmyndighet

Du kan klage til tilsynsmyndighetene

· der du vanligvis bor i EU og EØS.

· på ditt arbeidssted i EU eller EØS.

· på stedet for det angivelige krenkelsen i EU eller EØS.

Tilsynsmyndigheten forutsettes innen rimelig tid å underrette deg om

· fremdriften av klagen, og

· resultatet av klagen.

Instruer en organisasjon til å klage

Du kan instruere en organisasjon til å innlevere klage til en tilsynsmyndighet på dine vegne.

Tilsynsmyndigheten forutsettes innen rimelig tid å underrette deg

· om fremdriften av klagen, og

· resultatet av klagen.

Rettslig prøving

Du kan ta rettslige skritt i EU eller EØS mot

· en behandlingsansvarlig,

· en databehandler, og

· en tilsynsmyndighet.

Instruer en organisasjon til å utøve din rett

Du kan instruere en organisasjon til å utøve din rett til

· å ta rettslige skritt på dine vegne.

· å utøve din rett til erstatning for skade som følge av brudd på loven om beskyttelse av personopplysninger på dine vegne.


Kan du velge dine personverninnstillinger?

Ingen personverninnstillinger

For tiden er det ikke mulig for deg å velge hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Vil du bli informert om endringer i vår personvernerklæring?

Ny personvernerklæring

Hvis vi endrer vår personvernerklæring, vil vi publisere en ny versjon av denne.

Ingen publikasjon av tidliere personvernerklæring

Vi tilgjengeliggjør ikke tidligere versjoner av vår personvernerklæring.